Wat is het CARA

U hebt een medische aandoening waardoor uw een veilige deelname aan het verkeer in het gedrang komt? Dan evalueert het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) met een multidisciplinair team van artsen, psychologen en rij-experten de voorwaarden en beperkingen van uw rijbewijs, en de eventuele aanpassingen aan uw voertuig.

Keurende instantie

Het CARA is wettelijk erkend als enige keurende instantie sinds 1998 (KB van 23 maart 1998 en MB van 27 maart 1998) voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van mensen met een beperking. Het Centrum beoordeelt alle functies die belangrijk zijn voor het besturen van motorvoertuigen waarvoor u een rijbewijs nodig hebt. Deze beperkingen zijn:

  • een vermindering in functionele vaardigheden na een aantasting van het musculoskeletaal systeem
  • een aandoening van het centraal of het perifeer zenuwstelsel
  • elke andere aandoening waardoor een beperking ontstaat van de motorische controle, de waarneming, het gedrag of het beoordelingsvermogen

Als een arts een van bovenstaande aandoeningen vaststelt, zal hij u doorverwijzen naar het CARA. Het CARA zal een rijgeschiktheidsevaluatie uitvoeren en kan ook uitzonderlijk een rijgeschiktheidsattest afleveren aan (sommige) kandidaat-bestuurders die niet meer voldoen aan (bepaalde) visuele criteria (KB 23 maart 1998, bijlage 6, III, 2.3.2 en 3.2.2).

Mobiliteit versus verkeersveiligheid

De rijgeschiktheidsevaluatie is een delicate evenwichtsoefening tussen het recht en de wens van individuele mobiliteit, en de algemene verkeersveiligheid. Tijdens de rijgeschiktheidsbeoordeling bepaalt een multidisciplinair team van artsen, psychologen en rij-experten de voorwaarden en/of beperkingen van uw rijbewijs, en de eventuele aanpassingen die u aan uw voertuig(en) moet laten uitvoeren.

Rijgeschiktheidsattesten

Het CARA:

  • levert rijgeschiktheidsattesten (model XII) af voor de kandidaat-bestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs van groep 1 vereist is (categorie AM, A1,A2,A B,BE G).
  • levert een technisch rijgeschiktheidsadvies af voor de rijbewijzen van groep 2 (categorie C, D, B bezoldigd vervoer) aan de aangestelde keurende artsen of instanties.

De bevoegde instanties gebruiken dit rijgeschiktheidsattest om uw rijbewijs aan te passen, terug te geven of te bewaren. Bovenop het rijgeschiktheidsattest krijgt u een technische fiche die u kunt gebuiken voor een eventuele financiële tussenkomst bij vergoedende of keurende instanties, bij het bedrijf dat de aanpassingen uitvoert, of bij de verzekeringsmaatschappij.

Gewenningslessen

Het kan dat u gewenningslessen moet volgen met een aangepast voertuig, of voor het behalen van het rijbewijs categorie B. Via uw rijschool kunt bij het CARA terecht om een gratis aangepast voertuig te gebruiken tijdens uw lessen. Het CARA beschikt ook over een aangepaste vrachtwagen voor rijscholen en voor het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Voertuigaanpassingen

Samen met de rijgeschiktheidsbeslissing, adviseert het CARA bij aanpassingen aan uw voertuig:

  • de ergonomische aspecten van de voertuigaanpassing
  • het vervoer van passagier en bestuurder in de niet-originele autozetel (bijvoorbeeld rolstoel)
  • rolstoelberging
  • gordeldracht

Advies over rijgeschiktheid

Op basis van onze kennis en ervaring adviseert het CARA nationale en Europese autoriteiten over medisch-legale rijgeschiktheidsregelgeving en –criteria. Deze know-how bouwen we steeds verder uit door de deelname aan nationale en internationale onderzoeken, congressen en symposia. Tenslotte verzorgt het CARA spreekbeurten, toelichtingen en opleidingen aan de (para)medische sector over rijgeschiktheid.